Organisatie

Huis van Hilde bestaat uit twee onderdelen: het Archeologisch Depot  en het publiekelijk toegankelijke Archeologiemuseum. Beide onderdelen worden beheerd door de provincie Noord-Holland. De organisatie van Huis van Hilde bestaat uit een depot-team met medewerkers die zich toeleggen op de taken rondom het beheer van het archeologisch depot. En een museum-team, waarin de medewerkers zich toeleggen op de publieksfunctie van Huis van Hilde. Hieronder worden de verschillende taken van beide teams toegelicht:

Taken depot-team

Het provinciale team voert de volgende taken uit:

  • Het beheren van de collectie op een wijze die uit het oogpunt van behoud en toegankelijkheid verantwoord is. De wetgever heeft het beheer van archeologische collecties een stevige plaats in de Erfgoedwet gegeven. De provincie heeft de wettelijke taak om alle archeologische bodemvondsten die binnen de provincie Noord-Holland gedaan worden en de bijbehorende (wetenschappelijke) documentatie te bewaren in een archeologisch depot (Erfgoedwet 2015, art. 5.8). In principe is dit voor onbepaalde tijd. Onder archeologische bodemvondsten worden verstaan alle materiële overblijfselen van de menselijke samenleving die zich in de bodem bevinden. De wijze waarop het beheer moet gebeuren is grotendeels vastgelegd in het Kwaliteitsregister Nationale Archeologie (KNA). De collectie van het archeologisch depot is digitaal ontsloten via een aparte website.
  • Het bestuderen van de provinciale collectie. Hiervoor werkt het provinciale team eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek verder uit, worden thematische studies gedaan en syntheses opgesteld. In bepaalde gevallen wordt ook gravend onderzoek gedaan.
  • Het uitgeven van de reeks Noord-Hollandse Archeologische Publicaties, om de provinciale collectie en de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor zowel de wetenschap als het publiek. Deze ‘Huis van Hilde-reeks’ bestaat uit rapportages over onderzoek dat is uitgevoerd aan de Noord-Hollandse collectie, publieksbrochures en publieksboeken. Uitgaves in de reeks worden in beperkte oplage gedrukt en zijn – zo lang de voorraad strekt – te koop aan de balie van Huis van Hilde. De boekenpagina van Huis van Hilde bevat een link naar alle verkrijgbare uitgaven in de reeks.
  • Het optreden bij ‘toevalsvondsten’. In uitzonderlijke gevallen kan de provincie nood-bergingen faciliteren of zelf gravend onderzoek laten doen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer archeologisch erfgoed bedreigd wordt door ruimtelijke ontwikkelingen en het wettelijk verplichte veldonderzoek niet voldoende blijkt te beschermen. Ook als burgers belanghebbende vondsten aantreffen kan de provincie actie ondernemen om deze op kundige wijze te bergen, in ontvangst te nemen en/of in veiligheid te brengen.

Taken museum-team

De medewerkers van het museum-team voeren samen met een enthousiast team vrijwilligers de volgende taken uit:

  • Het bieden van toegang aan de publieksruimten waaronder de permanente tentoonstelling en diverse tijdelijke tentoonstellingen,  (bemanning van de receptie; kaartverkoop; het verzorgen van rondleidingen);
  • Het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en andere aansprekende activiteiten en evenementen in en rond het museum;
  • Het genereren van publiciteit voor de activiteiten in het museum, onder meer via een website en social media;
  • Het verzorgen van educatie voor primair- en voortgezet onderwijs, onder meer door alle mogelijke ruimte te bieden aan schoolbezoek;
  • Het bijdragen aan de financiering van de museale taken, voornamelijk via de inning van de gelden voor entree en de verhuur van zalen, zoals het Auditorium.