Organisatie

Huis van Hilde bestaat uit twee onderdelen: het Archeologisch Depot van de provincie Noord-Holland en het publiekelijk toegankelijke Archeologiecentrum / Museum. Bij Huis van Hilde werken daarom teams van twee verschillende organisaties. Het team verantwoordelijk voor de archeologische collectie van Noord-Holland (het depot) is in dienst bij de provincie Noord-Holland. Het team verantwoordelijk voor het publiekelijk toegankelijke deel van het Huis (het museum) werkt bij of samen met de NMF Huis van Hilde Exploitatie BV.

Taken Depot-team

Het provinciale team voert de volgende taken uit:

  • Het beheren van de collectie op een wijze die uit het oogpunt van behoud en toegankelijkheid verantwoord is. De wetgever heeft het beheer van archeologische collecties een stevige plaats in de Erfgoedwet gegeven. De provincie heeft de wettelijke taak om alle archeologische bodemvondsten die binnen de provincie Noord-Holland gedaan worden en de bijbehorende (wetenschappelijke) documentatie te bewaren in een archeologisch depot (Erfgoedwet 2015, art. 5.8). In principe is dit voor onbepaalde tijd. Onder archeologische bodemvondsten worden verstaan alle materiële overblijfselen van de menselijke samenleving die zich in de bodem bevinden. De wijze waarop het beheer moet gebeuren is grotendeels vastgelegd in het Kwaliteitsregister Nationale Archeologie (KNA). De collectie van het archeologisch depot is digitaal ontsloten via een aparte website.
  • Het bestuderen van de provinciale collectie. Hiervoor werkt het provinciale team eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek verder uit, worden thematische studies gedaan en syntheses opgesteld. In bepaalde gevallen wordt ook gravend onderzoek gedaan.
  • Het uitgeven van de reeks Noord-Hollandse Archeologische Publicaties, om de provinciale collectie en de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor zowel de wetenschap als het publiek. Deze ‘Huis van Hilde-reeks’ bestaat uit rapportages over onderzoek dat is uitgevoerd aan de Noord-Hollandse collectie, publieksbrochures en publieksboeken. Uitgaves in de reeks worden in beperkte oplage gedrukt en zijn – zo lang de voorraad strekt – te koop aan de balie van Huis van Hilde. De boekenpagina van Huis van Hilde bevat een link naar alle verkrijgbare uitgaven in de reeks.
  • Het optreden bij ‘toevalsvondsten’. In uitzonderlijke gevallen kan de provincie nood-bergingen faciliteren of zelf gravend onderzoek laten doen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer archeologisch erfgoed bedreigd wordt door ruimtelijke ontwikkelingen en het wettelijk verplichte veldonderzoek niet voldoende blijkt te beschermen. Ook als burgers belanghebbende vondsten aantreffen kan de provincie actie ondernemen om deze op kundige wijze te bergen, in ontvangst te nemen en/of in veiligheid te brengen.

Taken Museum-team

De medewerkers van de NMF Huis van Hilde Exploitatie BV voeren samen met een enthousiast team vrijwilligers de volgende taken uit:

Voor de goede orde: de NMF Huis van Hilde Exploitatie BV beoogt en maakt geen winst. Al haar verdiensten komen ten goede aan de museale taken van het Huis.